වැස්ස

වළාකුලක් පාවී ආයේ ය.
වසා ගති ඒ, හිරු රැස්
තම අඳුරු කුස මහත් කොට
මිරිකි මිරිකී…තෙරපි තෙරපී…
පොළොව තෙමා තෙත බරිත කරමින්,
හඬන්නට විය කඳුළු පෙරමින්…

පොළොව මත තැන් තැන්හි හුන්
මිනිසුන්, ගස්, සමණලුන්
දිව, පියාඹා, දෑස් හකුළුවා
බැලූහ අළුඹර නොසරුප් වනමින්…

අසළ අගුපිළක වැතිර ඒ බැලූ
සුපිංවත්, පොහොසත්, හිඟන්නෙක්
වැස්සත් වැරදියි…නෙවැස්සත් වැරදියි…
යනුවෙන් තමා හටම තෙපළී ය.

අවඥාවෙන් අහස දෙස බලා
ඒ මේ අත දඟලමින් දිව ඇදෙන ජලයට
කහ පැහැති සෙම ගුලියක් නිදහස් කර දැම්මේ ය.

© 2010 Pamuditha Zen Anjana

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s