පිටුව

හතරැස් කොටුවකි,

සංස්කෘතිය,
සදාචාරය,
සභ්‍යත්වය,
සම්මතය,
භික්ති වූ…

බෝල්පොයින්ට්
තිතකි,
ආදරය
කොටුව තුළ
තැබිය යුතු…

තැබුවහොත්,

ඒ තිතම
වැරදී හෝ
අන් තැනෙක…

දැන් වැටෙයි,
ඒ තිතට
අන් නමක්…

‘අ’ සම්මතය.

© 2008 Pamuditha Zen Anjana

Advertisements