අහස් මාළිගා

ළංවිය
ක්ෂණයක
ඇවෑමෙන්
රාත්‍රිය
හද ළඟට

දැනුණි
ගෙවුණු
මොහොතක්
කල්පයක්
මෙන් දිගුව

ඉපිලුණි
සංවර
මා සිත
තුටින්
ඔද්දල්ව

ගුලි ගැසුණි
සක්මන් කළ
කාලය
නැවතුම් තිතක්
පාමුල

එබිකම් කළ
ඇඳට ඉහළ
වහළය
සිනහසුණි
සමච්චලයට…

© 2011 Pamuditha Zen Anjana

Advertisements