සමණල්ලු

සමණල්ලු මේ දවස් වල හරි ගණං ඇති නේ?

ඇයි එහෙම ඇහුවේ?

නෑ, මං දන්න හැම සමණලයම රන් වන් පාටයි!

ඒ කියන්නේ සමණල්ලු රත්තරං?

හ්ම්ම්…මේ දවස් වල රත්තරං හරි ගණං.

අපරාදේ, රිදී සමණල්ලු හරි ඉන්න තිබුණා!

ඇයි?

නෑ, උන් එච්චර ගණං නැති වෙයි නේ.

මං දන්න විදිහට රිදී කොහොමත් ටිකක් ලාබයි.

ඔව්, එහෙම වුණා නම් ඔයාට එකෙක් ගන්න තිබුණා නේ?

හ්ම්ම්…ඔව්මයි.

හැබැයි රිදී සමණල්ලු තත්ත්වෙන් බාල ඇති නේ? මොකද ලාබ බඩු කොහොමත් බාලයි නේ!

ඔව්, මාත් බැලුවේ ඉඳලා ඉඳලා එක පාරටම රත්තරං එකෙක්වම ගන්න.

ඒක හොඳයි! ඒත් ගන්න යද්දී උන් ඔක්කොම ඉවර වෙලා නම්?

“….”

© 2011 Pamuditha Zen Anjana

Advertisements

2 thoughts on “සමණල්ලු

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s