පෙනෙන තෙක් මානය

අඳුර එළියක් වූ
ආලෝකමත් රැයෙක
දුරින් දුටු තරුවෙකට වී
මහ පොළොව දුරින් දිටිමි

චීන මහා ප්‍රාකාරය
මට අත වනා සිනහසුණි…
අපැහැදිලි ඡායා මාත්‍රයෝ
මා දෙස නොබලාම
පොළොවේ තවත්
අඳුරු පසෙකට
පියමං කළහ…

ලොව පුරා දෙනෙත් යොමු කළෙමි
අපේක්ෂාවන් සුරතේ ගුලි කර ගනිමින්
ඔබේ ආලෝකමාත්‍රයන් ඉව කරමින්
එළිය මත දෙනෙත් සීරු මාරු කළෙමි

එහෙත් වෙනදා මෙන්
පෙනෙන තෙක් මානයක
නොවුණි ඔබ, මට එක්
සිනහවක් පමණක්
තබා, නොතබා…

© 2012 Pamuditha Zen Anjana

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s