අවිනිශ්චය

ඉස්පාසුවක් නොමැති
හුස්මක් ව
ඔය දෙතොලතර
කෙසේ නම් දැවටෙම් ද?

සුළඟට බියෙන්
ඔහේ සැළෙන
නෙත් පිහාටු
කෙසේ නම් විවරව තබම් ද?

හඬන්නට නො රිසි
හිතුවක්කාර සිත පාමුල
නොබිය ව
කෙසේ නම් නිදම් ද?

නිදහස්ව ඉසියුම්ව
ආධ්‍යාශයක් නොමැති
හැඟුම් රටා
කෙසේ නම් මවම් ද?

තේරුමක් නැති
හැඩයක් ද නොමැති
වළාකුළු අල්ලන්නට
කෙසේ නම් දුවම් ද?

මේ එයට කාලය නොවේ යැයි දැනේ නම්..!

© 2012 Pamuditha Zen Anjana

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s