හෙට

නිදහස,
හෙට උදේම
පායනවා ලු!

තාම නං
කළුවරයි..

කැණහිල්ලු
හූ මොර දෙනවා.

දැන් දැන්,
විදුලි එළි
දැල්වෙනවා.

පායන
එකට
උදව් වෙනව ලු!

පායනකං
කළුවරේ
ඉන්ඩ පුළුවනෑ?

ගං කුකුල්ලුත්
ඕං
සීරුවෙං ලු!

පායන
එකට
උදව් වෙනව ලු!

කොක් හඬලයි ද
ආයිබෝං?

© 2009 Pamuditha Zen Anjana

Advertisements

One thought on “හෙට

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s