අගුල

අන් අයට
ඒමට
නොහැකි
හදිසියට – මට ද
විවර
කළ
නොහැකි
ආරක්ෂිත
ප්‍රෝඩාව.

© 2011 Pamuditha Zen Anjana

Advertisements