උගුල්ගතව

අඩ අඳුරේ,
ඈතින් දැල්වූ
විදුලි පහන් එළියෙන්

දිළෙනා,
වොඩ්කා බොට්ල් ද
බුබුළු නගන,
කෝක් බොට්ල් ද

රත් වූ,
අයිස් කියුබ් කැන්ටර් ද
දුම් නගින,
ඩී. එච් ද
මළ සත්තු ද
තෙල් ද ළූණු ද

‘මතින්’

ප්‍රශ්න ද
ඒවාට
පිළිතුරු ද
සොයත්
නොනවත්වා!

© 2011 Pamuditha Zen Anjana

Advertisements

4 thoughts on “උගුල්ගතව

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s