කොට කතන්දරය

kota-kathandaraya

© 2016 Pamuditha Zen Anjana

Advertisements

ත්‍රිකෝණමිතිය

එයා,

මට වඩා
තොට
කැමතියි ලු!

ඉතිං

තෝ,
මං වුණොත්

මං,
එයා වුණොත්

එයා,
තෝ වුණොත්

මං
තොට
ආදරෙයි!

© 2009 Pamuditha Zen Anjana